Etiketter

, ,

Jag har läst om konfusion nu i helgen. Det innebär att jag också läst om medvetandet. Jag är så fascinerad av vårt medvetande. Det är fantastiskt! Att vi kan se, känna och förstå världen. Att vi kan leva oss in i en annan människas situation. Att vi kan känna en annan persons smärta eller glädje. Att vi kan känna igen lukten av en tulpan eller ett inkommande snöväder. Att vi kan drömma och fantisera, skapa bilder ur intet/något och tänka abstrakt. Att vi kan föreställa oss andra världar och använda språk.

Jag vill veta mer om hur vår hjärna fungerar. Vad är steget från joner och transmittorsubstanser som rör sig mellan celler i vårt nervsystem till upplevelsen av en underbar vårdag, eller din första kyss. Jag hyser en liten dröm om att i framtiden få forska, och då helst på hjärnan och medvetandet. Jag snuddade lite vid det under min forskningstermin under utbildningen. Vårt mål var att förstå mer om hur narkosmedel orsakar medvetslöshet, men den fråga forskningen främst väckte hos mig var Vad är det som utgör vårt medvetande?. Och det ledde så klart vidare till ytterligare frågor. Vad är medvetande? Hur uppstår det? Hur förloras det? Finns det en anatomisk korrelation i vår hjärna? Vilka signalsystem i hjärnan kan bidraga till vad? Och så vidare i all oändlighet.

Vad har ni för tankar kring medvetande? Jag är så nyfiken att jag håller på att brista. Snälla dela med er av er fantastiska kunskap, inlärd eller intuitiv. Vilka frågor skulle ni vilja få svar på?

//

I have read about confusion this weekend. This means that I have also read about consciousness. I am so fascinated by our consciousness. It’s amazing! That we can see, feel and understand the world. That we are able to understand another person’s situation. That we can feel another person’s pain or joy. The fact that we can recognize the smell of a tulip or an incoming snowstorm. That we can dream and fantasize, create images out of nothing/something and think abstractly. That we can imagine other worlds and use language.

I want to know more about how our brain works. What is the step from ions and neurotransmitters that moves between cells in the nervous system to the experience of a beautiful spring day, or your first kiss. I have a small dream for the future. To do research, and preferably research into the brain and consciousness. I did a bit of research during one semester. Our goal was to understand more about how anesthetics cause unconsciousness, but the question the research primarily aroused in me was What is it that constitutes our consciousness?. And it led on to further questions. What is consciousness? What causes it? How do we lose it? Is there an anatomical correlation in our brain? Which signaling pathways in the brain may contribute to what? And so on ad infinitum.

What are your thoughts on consciousness? I’m so curious that I’m about to burst. Please share your fantastic knowledge with me! Learned or intuitive. What questions would you like to find answers for?

Annonser