Etiketter

, , , , ,

Vi läser om folkhälsa den här veckan. Om jämlik och ojämlik vård. Om papperlösa och gömda. Om doktorns förhållningssätt till patienten och vården. Om patientens plats i vården. Om doktorns plats i vården. Och så vidare. Det är mycket att gå igenom på bara en vecka. För mycket. Det är många stora och svåra frågor.

Vad kan jag göra med min plats i vården. Min framtida roll, min kunskap, min makt och mitt ansvar. Jag kommer att kunna påverka människors liv till det bättre, och tyvärr även till det sämre. Jag vill gärna se mig som en person som sätter vikt vid etiken och har ett starkt rättspatos. En som ser patienten och dennes behov, inte bara diagnosen. En läkare som jobbar med patienternas bästa hälsa som mål. Jag vill bli en bra läkare. Jag vill göra det som är rätt. Men livet är ingen fantasybok. Ont och gott är en gråskala som inte bara är tvådimensionell. Utmaningen ligger bland annat i att möta en person på en gemensam plattform, göra en noggrann professionell bedömning, vara empatisk men objektiv (och ibland även opartisk), finnas där men ha en professionell distans och Lyssna.

Vad innebär det att vara en bra läkare för dig? Hur vill du bli bemött som patient, eller hur skulle du som läkare vilja bemöta dina patienter?

DN har den senaste tiden publicerat en artikelserie av Maciej Zaremba, Den olönsamma patienten. Den tar upp frågor som berör oss alla. Hur vården fungerar i Sverige i dag. Hur människor ser på den. Väl värd läsning. Vi har en bra sjukvård i Sverige i dag, men långt i från så bra som vi skulle kunna ha, eller kanske borde ha. I dag hamnade jag också på DN via en länk på Facebook. Här skriver Jonas Hassen Khemiri om rasism och om polisens aktuella arbeta med Reva. Om hur det är att växa upp med rasismen. Om hur den finns i så många former och färger och platser. Här hittar ni den: Bästa Beatrice Ask.

//

We are studying Public Health this week. Reading about equal and unequal medical treatment. About people living hidden, without papers, in this country. About the doctor’s approach to the patient and to the health care. About the patient’s role in health care. About the doctor’s role. And so on. There are many great and difficult questions.

What can I do with my place in health care. My future role, my knowledge, my power and my responsibility. I will be able to influence people’s lives for the better, and unfortunately also for the worse. I would love to see me as a person who puts emphasis on ethics and have a strong sense of justice. One who sees the patient and their needs, not just the diagnosis. A doctor who works with the patient’s best health in mind. I want to become a good doctor. I want to do what is right. But life is not a fantasy book. Good and evil is a grayscale that’s not only two-dimensional. The challenge lies in part in meeting a person on a common platform, in doing a careful professional evaluation, to be empathic but objective (and sometimes neutral), to be there but have a professional distance and to Listen.

What does it mean to you to be a good doctor? How do you want to be treated as a patient, or how would you as a doctor want to treat your patients?

Annonser